Финалният отчет на проекта получи максимална оценка от двама анонимни рецензенти

Posted Leave a comment

Проект „Политически и икономически измерения на избирателните системи в страните от Европейския съюз“ е оценен с най-висока оценка от двама анонимни рецензенти. Финалният отчет на проекта (научен и финансов) получи максималният брой точки. Наред с това книгата, публикувана в рамките на проекта вече е включена в референтния списък на НАЦИД.

Представяне на резултатите

Posted Leave a comment

На 8 февруари 2021 г. в платформата Zoom представихме резултатите от нашия проект. Споделихме какво сме постигнали по целите, които си поставихме, като на някои от изследванията обърнахме по-специално внимание.Официални гости на събитието бяха: Проф. д-р Станимир Кабаиванов, декан на Факултета по икономически и социални науки (ФИСН), ПУ „Паисий Хилендарски“; Доц. д-р Маргарита Русева, заместник- […]

Участие в Юбилейна международна научна конференция (30.10.2020 г., УНСС, гр. София)

Posted Leave a comment

    Тъй като нашият стремеж е проектът да отговаря на реалностите и необходимостите на обществено-политическата среда, последният доклад, реализиран в рамките на проект е свързан с пандемията от COVID-19, а именно „Избори в условията на пандемията от COVID-19“. Той е разработен и представен от д-р Пастармаджиева на Юбилейна международна научна конференция „Новите реалности и […]

Участие в научен форум „Иновации и конкурентоспособност“ (22.10.2020 г., ПУ „Паисий Хилендарски“)

Posted Leave a comment

         На 22 октомври Никол Еленкова взе участие в Първата национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени „Иновации и конкурентоспособност. Темата на нейния доклад е „Политически особености на избирателната система в Гърция, Икономически последици и възможни перспективи за демократичната република.“  С пълния текст на доклада може да се запознете от […]

Участие в организирането и провеждането на научен форум „Иновации и конкурентоспособност“

Posted

         Екипът на проект СП19-ФИСН-006 беше съорганизатор на научен форум „Иновации и конкурентоспособност“, който се проведе на 22-23 октомври в ПУ „Паисий Хилендарски“. В организационните дейности се включиха активно: Антония Петкова и Габриела Танева регистрираха участниците, присъстващи на място на 23 октомври 2020; Габриела Танева и Нелита Мирончова модерираха научна секция „Политическа […]

Публикувана статия на Антония Господинова в списание Eastern Academic Journal

Posted

          През месец септември 2020 г. в научното списание Eastern Academic Journal беше публикувана статията на Антония Господинова. Темата разглежда връзката между стабилността на правителствата, които избирателната система на Португалия произвежда и как рефлектира върху определени политики, касаещи бизнеса. С пълния текст на статията може да се запознаете от ТУК. 20 […]

Участие в Юбилейна научна конференция „25 години Тракийски университет“ (15 май 2020)

Posted

          На 15 май 2020 г. д-р Пастармаджиева представи на Юбилейна научна конференция с международно участие „25 години Тракийски университет“ своето изследване на тема „Electoral Systems and The Development of EU Member States: an Empirical Evidence“. Изследването бе публикуване в специален брой на списание „Trakia Journal of Sciences“ и може да […]

Научен форум във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Posted Leave a comment

      На 22 и 23 ноември 2019 г. заедно със студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ дискутирахме устойчивото развитие през призмата на политическите изследвания. Нашият проект беше представен с четири доклада, а именно:– Антония Петкова „Роля на избирателната система за осигуряване на националната сигурност: по примера на Испания“– Габриела Танева „Политическа […]

Участие в научна конференция в УНСС, София, 13 ноември 2019 г.

Posted Leave a comment

   Първите изследвания на конкретни избирателни системи бяха представени на научен форум в УНСС, гр. София на 13 ноември 2019 г. Годишната научна конференция „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“ е организирана от катедри „Международни отношения“ и „Политология“. Трима колеги от катедрата бяха включени с доклади в програмата, а именно: – Габриела Танева „Особености […]

Европейски съюз, демокрация и отношение на българите към тях

Posted Leave a comment

    В рамките на настоящия проект д-р Даниела Пастармаджиева изследва динамиката на нагласите в България по отношение на Европейския съюз (ЕС) и демокрацията. Началото на демократичния преход в страната се характеризира с висока степен на ентусиазъм.      Подобна тенденция се наблюдава и при приемането на страната в ЕС. Очакванията за бързо развитие в […]