СП19-ФИСН-006

          На 15 май 2020 г. д-р Пастармаджиева представи на Юбилейна научна конференция с международно участие „25 години Тракийски университет“ своето изследване на тема „Electoral Systems and The Development of EU Member States: an Empirical Evidence“. Изследването бе публикуване в специален брой на списание „Trakia Journal of Sciences“ и може да бъде достъпено от ТУК.

16 май 2020 г.