Представяне на резултатите

Posted Leave a comment

На 8 февруари 2021 г. в платформата Zoom представихме резултатите от нашия проект. Споделихме какво сме постигнали по целите, които си поставихме, като на някои от изследванията обърнахме по-специално внимание.Официални гости на събитието бяха: Проф. д-р Станимир Кабаиванов, декан на Факултета по икономически и социални науки (ФИСН), ПУ „Паисий Хилендарски“; Доц. д-р Маргарита Русева, заместник- […]

Участие в Юбилейна международна научна конференция (30.10.2020 г., УНСС, гр. София)

Posted Leave a comment

    Тъй като нашият стремеж е проектът да отговаря на реалностите и необходимостите на обществено-политическата среда, последният доклад, реализиран в рамките на проект е свързан с пандемията от COVID-19, а именно „Избори в условията на пандемията от COVID-19“. Той е разработен и представен от д-р Пастармаджиева на Юбилейна международна научна конференция „Новите реалности и […]

Участие в научен форум „Иновации и конкурентоспособност“ (22.10.2020 г., ПУ „Паисий Хилендарски“)

Posted Leave a comment

         На 22 октомври Никол Еленкова взе участие в Първата национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени „Иновации и конкурентоспособност. Темата на нейния доклад е „Политически особености на избирателната система в Гърция, Икономически последици и възможни перспективи за демократичната република.“  С пълния текст на доклада може да се запознете от […]

Участие в организирането и провеждането на научен форум „Иновации и конкурентоспособност“

Posted

         Екипът на проект СП19-ФИСН-006 беше съорганизатор на научен форум „Иновации и конкурентоспособност“, който се проведе на 22-23 октомври в ПУ „Паисий Хилендарски“. В организационните дейности се включиха активно: Антония Петкова и Габриела Танева регистрираха участниците, присъстващи на място на 23 октомври 2020; Габриела Танева и Нелита Мирончова модерираха научна секция „Политическа […]

Публикувана статия на Антония Господинова в списание Eastern Academic Journal

Posted

          През месец септември 2020 г. в научното списание Eastern Academic Journal беше публикувана статията на Антония Господинова. Темата разглежда връзката между стабилността на правителствата, които избирателната система на Португалия произвежда и как рефлектира върху определени политики, касаещи бизнеса. С пълния текст на статията може да се запознаете от ТУК. 20 […]

Участие в Юбилейна научна конференция „25 години Тракийски университет“ (15 май 2020)

Posted

          На 15 май 2020 г. д-р Пастармаджиева представи на Юбилейна научна конференция с международно участие „25 години Тракийски университет“ своето изследване на тема „Electoral Systems and The Development of EU Member States: an Empirical Evidence“. Изследването бе публикуване в специален брой на списание „Trakia Journal of Sciences“ и може да […]

Научен форум във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Posted Leave a comment

      На 22 и 23 ноември 2019 г. заедно със студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ дискутирахме устойчивото развитие през призмата на политическите изследвания. Нашият проект беше представен с четири доклада, а именно:– Антония Петкова „Роля на избирателната система за осигуряване на националната сигурност: по примера на Испания“– Габриела Танева „Политическа […]

Участие в научна конференция в УНСС, София, 13 ноември 2019 г.

Posted Leave a comment

   Първите изследвания на конкретни избирателни системи бяха представени на научен форум в УНСС, гр. София на 13 ноември 2019 г. Годишната научна конференция „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“ е организирана от катедри „Международни отношения“ и „Политология“. Трима колеги от катедрата бяха включени с доклади в програмата, а именно: – Габриела Танева „Особености […]

Европейски съюз, демокрация и отношение на българите към тях

Posted Leave a comment

    В рамките на настоящия проект д-р Даниела Пастармаджиева изследва динамиката на нагласите в България по отношение на Европейския съюз (ЕС) и демокрацията. Началото на демократичния преход в страната се характеризира с висока степен на ентусиазъм.      Подобна тенденция се наблюдава и при приемането на страната в ЕС. Очакванията за бързо развитие в […]

Най-слабо развитите държави и тяхната избирателна система

Posted Leave a comment

       ООН дефинира най-слабо развитите държави като страни, които се характеризират с ниски доходи на населението и, които страдат от структурни проблеми, възпрепятстващи устойчивото развитие. През 2018 г. тези държави са 47, като почти половината от тях използват мажоритарна избирателна система.         Дали обаче това дава основание да заключим, че има […]